Avís legal

IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS

El present Avís Legal dels serveis oferts a l’URL www.aguadecoco.org (a partir d’ara el PORTAL) és subscrit, per Fundació Aigua de Coco (a partir d’ara FAC), titular de l’esmentada URL, amb C.I.F. núm. G-18860643, amb domicili a C/ Horno de Abad, nº1 Bajo, 18002 Granada (Espanya) adreça electrònica sede@aguadecoco.org i inscrita al Registro de Fundaciones y Asociaciones amb el núm. 18-0079. En qualsevol moment, l’interessat podrà guardar o imprimir aquest Avís Legal i s’aconsella l’usuari de fer-ho.

I, d’altra banda, l’USUARI, qui navega a través del portal, essent les dades facilitades durant la navegació, mitjançant la complimentació dels formularis existents en el portal, o mitjançant enviaments de correus electrònics a la FAC facilitats igualment en el portal, utilizats únicament per atendre les sol·icituds que realitzi l’USUARI.

 

Per utilitzar aquest PORTAL es requereix l’acceptació expressa per l’USUARI de totes i cadascuna de les clàusules del present Avís Legal.

 

En cas de no acceptar el present Avís Legal, l’USUARI haurà d’abstenir-se d’accedir al portal i/o utilizar els serveis oferts per FAC, i haurà d’abandonar el PORTAL.

 

DEFINICIONS

 

OBJECTE I DEFINICIÓ DELS SERVEIS OFERTS

Usuari: Persona física o jurídica que visita el PORTAL i fa ús dels seus serveis, que pot enviar sol·licituds d’informació a través de l’adreça de correu electrònica facilitada en el portal.

Dades de caràcter personal: qualsevol informació concernent  persones físiques identificades o identificables que puguin facilitar els usuaris en cas d’enviar un e-mail a l’adreça general de correu electrònic del portal.

Aquest PORTAL d’Internet, l’activitat principal del qual consisteix a oferir informació sobre els serveis propis de la seva activitat, així com informació sobre la seva activitat i els seus projectes.

A través del PORTAL, els USUARIS accedeixen als diversos continguts posats a la seva disposició a través d’aquest mitjà. D’aquesta manera, el PORTAL es configura com un instrument de presentació i difusió dels serveis i projectes de FAC.

Per tant, las clàusules del present Avís Legal seran d’aplicació a tots els serveis oferts en el PORTAL. No obstant això, FAC es reserva el dret de procedir a la modificació de les circunstàncies i condicions del servei, sense previ avís a l’usuari i sempre que aquestes no afectin  la naturalesa de la relació jurídica mantinguda i aquest Avís Legal.

USUARIS I SERVEIS OFERTS PEL PORTAL

El PORTAL presenta serveis oberts a la totalitat dels usuaris que el visiten. Els esmentats usuaris només estan autoritzats a l’ús del PORTAL prèvia acceptació i compliment de les condicions aquí recollides i hauran d’abandonar el lloc www.aguadecoco.org en cas contrari. L’ús d’aquests serveis d’informació és gratuït.

RESPONSABILITATS

 

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Del portal:


No es farà responsable, directa ni subsidiàriamente de: La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuitat de funcionament del portal. Els danys que puguin causar-se en els equips de l’usuari per la utilització del portal. L’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalmente acceptats o l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts. Els vicis i defectes de tota mena dels continguts tramesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició. De la desactualització de les dades proporcionades per l’USUARI, així com de la facilitació de dades errònies o no veraces fent ús dels serveis del PORTAL.

Si FAC portés a terme un canvi en aquestes clàusules que encara no hagués estat informat en el web site, es notificarà als USUARIS en el termini més breu possible per comunicació personal o a través de l’actualització dels continguts del PORTAL.

De l’usuari:

L’ USUARI serà responsable: Dels continguts introduïts per ell, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a FAC. De la realització de qualsevol tipus d’actuació ilícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial. De la introducció, emmagatzematge o difusió en o des del PORTAL, de qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenatzador, xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atenti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent. De la introducció, emmagatzematge o difusió mitjançant el PORTAL de programes d’ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el PORTAL, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del PORTAL o, en general, de qualsevol tercer, o que, de qualsevol altra forma, sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

La totalitat d’aquest web site: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intelectual i Industrial, per la qual cosa és prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

El PORTAL no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús d’aquests per l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquest web i dels seus continguts és sota la responsabilitat de l’usuari.

També queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda en aquestes pàgines, independentment de la seva finalitat i del mitjà utilizat, així com dels productes adquirits a través del web site.

ENLLAÇOS O LINKS

El PORTAL pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Aquests webs no han estat revisats ni són objete de controls pel PORTAL. FAC no podrà ser considerada en cap cas responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o a l’emmagatzematge de les seves dades de caràcter personal. FAC recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privacitat d’aquests llocs.

En cas que l’usuari estigui interessat en activar un enllaç a www.aguadecoco.org , ho haurà de comunicar a FAC, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. FAC es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc Web.

FUR

Les clàusules d’aquest Avís Legal són redactades en espanyol, i són sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per qualsevol altre tipus de controvèrsia derivada de la utilizació dels serveis oferts o productes oferts en el PORTAL, les parts, amb l’acceptació d’aquest Avís Legal, se sometran als Tribunals i Jutjats competents de Granada, llevat que una Llei estableixi un fur diferent, en atenció a la naturalesa de la relació.