Política de privacitat

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS EN *CUMPLIENTO DEL REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (*RGPD).

RESPONSABLE: Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Dades de contacte del Responsable
Identitat: *FUNDACION AIGUA DE COCO (D’ara endavant “L’Entitat”)
CIF: G18860643
Registre Nacional d’Associacions: 18-0079 i data 10 d’abril de 2008
Dir. postal: C/ VORERA DEL *DARRO, Núm. 40, 1ºB 18005 GRANADA
Telèfon: 958 25 17 01
Mail: sede@aguadecoco.org
https: https://aguadecoco.org

L’Entitat actua com a responsable del tractament de les dades i com a proveïdor de serveis als *ONGS, usuaris, socis, beneficiaris i visitants d’aquest website.

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades
NO aplicable. EN qualsevol cas, davant qualsevol dubte pot escriure’ns a sede@aguadecoco.org

FINALITAT: Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

1.- Gestionar dels socis de l’Associació. Per exemple: la gestió comptable i fiscal i les tasques administratives derivada d’aquesta.

2.- Mantenir-li informat dels esdeveniments i activitats que es puguin desenvolupar. Per exemple el Butlletí electrònic.

3.- Gestió de la botiga online.

4.- Tractar imatges obtingudes de vostè i d’els/les menors al seu càrrec, en desenvolupament de l’activitat, per a difondre-les en la nostra pàgina web o web col·laboradores.

5.- Gestió del voluntariat

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada

L’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti significativament de manera similar. L’Entitat podrà recolzar-se en la seva presa de decisions prèvies sobre la idoneïtat dels diferents perfils però mai seran la clau en la presa de decisió. No es realitzen perfils, solament es recapta informació en compliment de la normativa vigent. En cap cas, no es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

LEGITIMACIÓ i BASE JURÍDICA: Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Detall de la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic o interès legítim.
Abans les tres finalitats principals a dalt descrites passem a descriure la legitimació de l’ús del tractament.

Finalitat i legitimació:

1.- Gestionar les sol·licituds i ajudes a les Associacions beneficiàries.
1.- Consentiment de l’interessat: *RGPD: 6.1. a) L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques;
2.- Execució d’un contracte: *RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
3.- Compliment d’una obligació legal: *RGPD: 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
2.- Mantenir-li informat de les nostres activitats que es puguin desenvolupar i tractar imatges obtingudes
1.- Consentiment de l’interessat: *RGPD: 6.1. a) L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques;
4.- Interès legítim. *RGPD: 6.1. f)
2.- Gestió de la botiga online
3.- Execució d’un contracte: *RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
5.- Gestió del voluntariat
1.- Consentiment de l’interessat: *RGPD: 6.1. a) L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques;
2.- Execució d’un contracte: *RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’Entitat són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en aquests, per a poder continuar oferint-los nostre millor servei. La informació remesa a a l’Entitat, per qualsevol dels seus canals, haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

Obligació o no de facilitar dades i conseqüències de no fer-ho
Les dades sol·licitades són necessaris per a poder tenir contractar amb l’Entitat. En el cas que no es pugui obtenir tota la informació requerida no es podrà establir la relació contractual amb l’Entitat.

CONSERVACIÓ: Per quant temps conservarem les seves dades?

Terminis o criteris de conservació de les dades

Les dades seran conservades fins que la finalitat, que ha originat el tractament de la seva informació, s’acabi. Una vegada succeeixi aquest fet, les dades seran conservades de forma bloquejada a l’atenció de possibles requeriments legals o administratius fins a la prescripció d’aquests.

DESTINATARIS: A quins destinataris es comuniquen les seves dades?

Destinataris o categories de destinataris

1.- Gestors de projectes.
2.- Administracions públiques/governamentals, tribunals, autoritats competents.

A més, l’informem que l’emplenament i l’enviament del formulari de participació com a soci, el formulari de donació particular o de donació online o el formulari de sol·licitud de finançament o qualsevol altre formulari o correu electrònic que ens enviï amb les seves dades personals, implica el consentiment exprés de l’usuari per al tractament de les seves dades de caràcter personal i el consentiment per a rebre les comunicacions i informació que l’Entitat consideri interessant, sempre amb la finalitat i els objectius que persegueix la Fundació, tret que l’interessat manifesti el contrari. Aquesta informació serà utilitzada únicament per a les relacions entre l’Entitat i els socis, col·laboradors, donants o subscriptors. En qualsevol cas podrà donar-se de baixa en cada comunicació que li enviem podent *desuscribirse del servei comunicacions.

Ens comprometem a no transferir dades personals a tercers diferents dels a dalt esmentats, excepte quan s’informi d’això als Interessats o si ho exigeixen les lleis i la regulació aplicables a ells o per ordre d’un tribunal, organisme governamental, supervisor o regulador, incloent les autoritats tributàries.

Decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables
No es realitzen comunicacions fora de l’espai europeu.

DRETS: Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?>

Com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament

Els drets reconeguts pel *RGPD són:

– Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat,

– Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió,

– Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i a

– Dret a oposar-se al tractament,

– Dret a la portabilitat de les dades;

Per a exercir els seus drets tan sols haurà d’escriure un mail a l’adreça a dalt indicada, sol·licitant el seu dret i adjunt al correu el seu DNI, per a identificar-se.

Opcionalment, pot redirigir a l’interessat a l’Autoritat de Control competent per a obtenir informació addicional sobre els seus drets.

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en L’Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La política de privacitat de l’Entitat assegura, en tot cas, que el Titular pugui exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a l’Entitat, en l’adreça anteriorment indicada i en la forma legalment prevista.

DRETS DEL *RGPD: EN QUÈ CONSISTEIXEN ELS TEUS DRETS?

1) ACCÉS

Tens dret al fet que t’informin del següent:

Les finalitats del tractament, categories de dades personals que es tractin i de les possibles comunicacions de dades i els seus destinataris. De ser possible, el termini de conservació de les teves dades. De no ser-ho, els criteris per a determinar aquest termini.
Del dret a sol·licitar la rectificació o supressió de les dades, la limitació al tractament, o oposar-se a aquest. Del dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si es produeix una transferència internacional de dades, rebre informació de les garanties adequades. De l’existència de decisions automatitzades (incloent perfils), la lògica aplicada i conseqüències d’aquest tractament

2) RECTIFICACIÓ

Tens dret, a més de rectificar les dades inexactes, al fet que es completin les dades personals incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional

3) SUPRESSIÓ (EL “DRET A l’OBLIT”)

Amb aquest dret podràs sol·licitar:

La supressió de les dades personals sense dilació deguda quan concorri algun dels supòsits contemplats. Per exemple, tractament il·lícit de dades, o quan hagi desaparegut la finalitat que va motivar el tractament o recollida.
No obstant això, es regulen una sèrie d’excepcions en les quals no procedirà aquest dret. Per exemple, quan hagi de prevaler el dret a la llibertat d’expressió i informació

4) LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT

Aquest dret et permet:

Sol·licitar al responsable que suspengui el tractament de dades quan: S’impugni l’exactitud de les dades, mentre es verifica aquesta exactitud pel responsable. L’interessat ha exercitat el seu dret d’oposició al tractament de dades, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre l’interessat.
Sol·licitar al responsable que conservi les teves dades personals quan: El tractament de dades sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús El responsable ja no necessita les dades per a les finalitats del tractament però l’interessat si els necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

5) PORTABILITAT DE LES DADES

Podràs rebre les teves dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre’ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible. D’altra banda, el Titular autoritza expressament que, en cas de sol·licitud de portabilitat, se cedeixin les seves dades personals per a la comunicació de dades, amb la finalitat de poder dur a terme tals operacions.

6) OPOSICIÓ

Mitjançant el dret d’oposició podràs oposar-te al tractament de les teves dades personals: Quan per motius relacionats amb la teva situació personal, ha de cessar el tractament de les teves dades tret que s’acrediti un interès legítim, o sigui necessari per a l’exercici o defensa de reclamacions. Quan el tractament tingui per objecte el màrqueting directe.

7) O A NO SER OBJECTE DE DECISIONS INDIVIDUALITZADES

Tens dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o t’afecti. S’exceptua l’anterior quan: Sigui necessari per a la celebració o execució d’un contracte. Estigui permès pel Dret de la UE o dels Estats membres, amb mesures adequades per a salvaguardar els drets i llibertats del titular de les dades. Existeixi consentiment explícit del titular de les dades.

Dret a retirar el consentiment prestat

Sempre podrà desestimar que se li enviï informació per mail. En cas de no donar consentiment al tractament principal no podrà ser duta a terme la relació amb vostè.

Dret a reclamar davant l’Autoritat de Control

Sol·licitud de presentació d’una reclamació de tutela de drets davant Autoritat de Control.

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

FONTS. PROCEDÈNCIA: Com hem obtingut les seves dades? I Com utilitzem les teves dades?

Informació detallada de l’origen de les dades, fins i tot si procedeixen de fonts d’accés públic

Per a aconseguir les Finalitats, a dalt descrits, recollim o rebem dades personals:

– Directament dels Interessats. Per *ej: En l’alta de la web. O per la utilització dels diferents formularis dins de l’aplicació que ens subministren informació.
Indicar-te al seu torn, que no estàs obligat a proporcionar-nos dades personals que no necessitem per a registrar el teu compte.

Com utilitzem les teves dades.

Manteninte informat

Aclarim que usem les teves dades de contacte per email per a oferir-te suggeriments de contingut i experiències més rellevants entorn als nostres serveis, per exemple: *newsletter sobre les nostres activitats.

Comunicacions

En el cas que els usuaris d’aquest producte digital haguessin de facilitar la seva adreça de correu electrònic per a accedir a alguns dels serveis oferts, podran manifestar que no desitgen rebre cap mena de comunicació que l’Entitat pogués enviar, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per a la qual es va sol·licitar el servei, com per exemple, emails de confirmació, informació sobre les transaccions realitzades o notificacions de confirmació de baixa o alta de serveis. Així mateix, afegim que podrem posar-nos en contacte amb tu per telèfon, a més de per correu electrònic.

Publicitat

Quan realitzes una visita o acció sobre algun dels nostres productes, t’associarem amb el contingut visualitzat o compartit per mitjà de les cookies del teu navegador, les quals pots desactivar o esborrar quan decideixis.

Categories de dades que es tractin

Les “dades personals” inclouen qualsevol informació que permeti identificar directament (per ex., nom, cognoms) o indirectament (per ex., DNI) a una persona física.

Les categories de dades que es tracten són:

– Dades d’identificació: noms, adreces, números de telèfon,

– Codis o claus d’identificació emesos per organismes públics, per ex., passaport, DNI.

– Dades econòmiques.

– Dades sobre els projectes.

– Informació sobre cookies, per ex., cookies i tecnologies similars en llocs web (vegeu també la nostra Política sobre Cookies)

No es tracten dades especialment protegides

MESURES DE SEGURETAT: Com protegim les dades?

L’Entitat ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts accessibles en la pàgina web de l’Entitat estan subjectes a drets de propietat intel·lectual.

X
X